Onze school

Onze naam

De naam van onze school, de Spoorzoeker, wil zeggen dat we op onze school kinderen de weg wijzen om op het goede spoor te gaan. We helpen hen om te ontdekken wat waardevol is. Kinderen mogen ontwikkelen in een omgeving waar ze ruimte krijgen om ook eigen keuzes te maken, want er is niet maar één spoor. De route en het tempo ligt voor ieder kind anders.

Onze school

Onze school is een protestants christelijke bassischool. Ons leerlingaantal ligt rond de 240 leerlingen. We hebben in het schooljaar 2021-2022 10 groepen en vanaf januari 2022 een 11e groep. De directeur, de internbegeleider, het MT, 17 Leerkrachten en 6 onderwijsondersteuners werken met veel plezier aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Daarnaast zorgen schoonmaaksters en een conciërge dat het gebouw fris en goed onderhouden is.

Download de schoolgids onder ‘downloads’ voor alle informatie over het huidige schooljaar 2021-2022

De vereniging

In 1958 werd de vereniging voor Lager onderwijs op Gereformeerde Grondslag opgericht. In 1980 ging deze vereniging samen met kleuterschool ‘Blij begin’ en ontstond “De vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep”.

Ouders van schoolgaande leerlingen kunnen lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt €12,- per jaar. Leden hebben door hun stem direct invloed op het beleid dat de school voert. Zij kunnen meedenken en meebeslissen over zaken die het onderwijs raken. Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een aanmeldingsformulier voor de vereniging. Uw lidmaatschap wordt op prijs gesteld.

Scholengroep IJsselrijk

Hoe ziet scholengroep IJsselrijk er uit?

Scholengroep IJsselrijk is een stichting. De stichting heeft één bestuurder; deze heet officieel de voorzitter van het college van bestuur. De bestuurder wordt gecontroleerd door de Raad van toezicht die bestaat uit een afvaardiging van de aangesloten verenigingen.

De scholengroep heeft geen scholen in haar stichting. Wel zijn er een heel aantal verenigingen aangesloten bij de scholengroep. Deze verenigingen hebben de stichting Scholengroep IJsselrijk als bestuurder. Een gemiddelde vereniging heeft een persoon als bestuurder, hier is dat dus een stichting. En de bestuurder van de stichting is dan de echte bestuurder van de vereniging.

Wat zijn dan die verenigingen?

De vereniging is de ‘eigenaar’ van een of meer scholen. Elke vereniging heeft leden. De leden hebben elk jaar een vergadering: de ledenvergadering. Op deze ledenvergadering worden de financiën besproken en wat er dat jaar op hoofdlijnen in het jaar is gebeurd. Ook worden de leden van de lokale raad van toezicht hier benoemd. Deze lokale leden van de raad van toezicht controleren de bestuurder of hij de scholen van die vereniging wel goed bestuurt. Ze doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit. Er zijn een heel aantal verenigingen die Scholengroep IJsselrijk als bestuurder hebben.

Wat is een MR, GMR?

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De Raad bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten. Het bestuur vraagt aan de Raad advies of instemming op bijvoorbeeld de begroting, inzet van het personeel (formatieplan) en plannen die ouders, kinderen of personeel ‘raken’. De wet medezeggenschap scholen geeft aan waar er advies of instemming op is. De Raad mag ook zelf initiatieven nemen naar de bestuurder. Sommige verenigingen hebben twee of meer scholen. De wet zegt dan dat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) moet zijn. Wanneer er een GMR is, dan gaan zij over alles wat 2 of meer scholen van die vereniging “raakt”. Gaat het over 1 school, dan geeft de MR advies of instemming. Bij de MR en GMR zit de directeur namens de bestuurder aan tafel. De ouders en leerkrachten zitten er zonder last en/of ruggespraak; dit betekent dat ze zelf de besluiten moeten nemen en zich niet mogen laten beïnvloeden. Wanneer ze dat verstandig vinden, of wanneer de wet dat zegt, kan er een raadpleging plaatsvinden. Dan wordt er gevraagd om de mening van alle leerkrachten en/of ouders. Dat kan soms helpen om een beter besluit te nemen.

En de BBMR?

Omdat IJsselrijk bestaat uit een heel aantal verengingen wil je ook gebruik maken van het ‘samen sterk’ zijn.  Daarom is er afgesproken dat al het beleid wat voor alle scholen geldt door de Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) wordt bekeken om advies of instemming over te geven. De bestuurder zit zelf aan tafel met de BBMR. De BBMR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten die bepaalde gebieden (bijvoorbeeld Kampen) vertegenwoordigen. Ze komen uit een gebied met meerdere scholen van IJsselrijk; daar hebben ze contact mee. Ze zitten er niet namens die scholen. Want ook de BBMR zit er zonder last en/of ruggespraak.

En het bestuurskantoor?

Scholengroep IJsselrijk heeft ook een bestuurskantoor. Daar werken de bestuurder en mensen die de scholen ondersteunen. Secretaresses, maar ook een medewerker die ondersteunt bij personeel: de directeur personeelszaken. Ook is er een directeur onderwijs en kwaliteit: die is verantwoordelijk dat het onderwijs en kwaliteit op alle scholen van IJsselrijk voldoende is. Er is een bovenschools ICT’er en een medewerker vastgoed. Die laatste praat o.a. met de gemeenten over nieuwbouw, let op het onderhoud en de veiligheid. Al deze medewerkers werken meestal een deel van de week voor Scholengroep IJsselrijk. Ook zijn er onderwijsspecialisten, orthopedagogen en generalisten: zij helpen om te voorkomen dat kinderen naar een andere school moeten of begeleiden wanneer dit niet anders kan. Deze medewerkers werken ook voor onze samenwerkingspartner De Akker, een vereniging voor basisscholen in Oldebroek. Juist omdat we het allemaal samen doen, kunnen we dat goedkoper en met meer verschillende vakmensen doen.

Wat is IJsselrijk Kinderopvang?

IJsselrijk Kinderopvang heeft dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht als de Scholengroep IJsselrijk. Op sommige scholen is er ook peuter-, kinder- of buitenschoolse opvang. Wanneer dat van IJsselrijk Kinderopvang is, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt binnen de school. Eigenlijk doen de medewerkers alsof ze één team zijn. Wij vinden dat dat beter is voor ons onderwijs aan de kinderen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u altijd uw vragen stellen via info@ijsselrijk.nl. Tijdens werkweken proberen we altijd binnen een week antwoord te geven.

De geschiedenis

In 1964 is het eerste schoolgebouw van de schoolvereniging betrokken. In 1984 werd de school gerenoveerd en uitgebouwd. In de jaren daarna werd het regelmatig uitgebouwd en aangepast aan nieuwe schooleisen.
De school was gevestigd aan de Meidoornstraat en droeg de naam CBS De Meidoorn. In het voorjaar van 2021, bij het betrekken van het huidige gebouw, is de naam van de school gewijzigd in De Spoorzoeker.

Het gebouw als IKC

IKC de Vlinder is ontwikkeld vanuit de visie van schoolbesturen en de gemeente Oldebroek om middels de vorming van een onderwijskundig netwerk van alle betrokken scholen de onderwijskwaliteit te versterken. De ontwikkeling van Integrale Kindcentra was een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te halen.

In IKC de Vlinder zijn 2 scholen en een kinderopvang gevestigd: naast onze christelijke basisschool de Spoorzoeker zijn ook christelijke basisschool de Bron en de Stichting Kindcentrum Oldebroek gehuisvest.

Kinder- en peuteropvang

In het gebouw is een kinder- en peuteropvang gevestigd. De organisatie hiervan is handen van de Stichting Kindcentrum Oldebroek. School en opvang werken nauw samen. Regelmatig werken de peuters en kleuters aan een zelfde project. Wanneer een peuter doorgaat naar groep 1 vindt er een ‘warme’ overdracht plaats. Daardoor is de ontwikkeling van het kind al goed in beeld wanneer het binnenkomt in groep 1.

Aanmelden voor de Peuteropvang kan via 0620469317.

Meer informatie vindt u op www.skgo.nl

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd kunnen de leerlingen deelnemen aan naschoolse opvang. De pedagogische medewerkers zorgen er voor dat er voor ieder kind wat te beleven is. Zij plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Soms zijn er workshops, van dansles tot voetbaltraining.

Informatie opvragen of aanmelden kan via 06 20469317.