Onze visie

Onze christelijke identiteit

Visie:

Op De Spoorzoeker helpen we kinderen om God te leren kennen en te leren leven zoals God dat van ons vraagt. Dat doen we door dagelijks bezig te zijn met de Bijbel, die Gods Woord is en de leidraad in ons leven. We helpen de kinderen te ontdekken wat Gods plan is met je leven.

Daarom is ons motto: ‘Ontdek wat waardevol is’. Uit de Bijbel mogen we God leren kennen als een liefdevolle Vader, die Zijn Zoon voor ons gaf zodat wij een relatie met Hem mogen hebben. De Bijbel mogen we als een rode draad leren gebruiken in ons onderwijs, zodat we leren het spoor van Jezus’ voetstappen te volgen en Gods Woord naar buiten toe te laten zien.

Zo doen we dat:

Het uitgangspunt van ons handelen is ons geloof in God en het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. De dankbaarheid voor Zijn liefde voor ons, kan niet zonder uitwerking blijven. Dat we bij Hem horen laten we ook daadwerkelijk zien in de dagelijkse dingen zoals in de omgang met elkaar en in het onderwijs. Normen en waarden zoals die ons in Gods Woord zijn gegeven krijgen een duidelijke plaats en worden vertaald in ons gedrag en handelen.

Dat maken we ook zichtbaar, doordat we elke dag beginnen en eindigen met gebed of een lied. We danken God en vragen Hem om hulp voor alles wat we doen. We loven en prijzen hem door het zingen van psalmen en christelijke liederen. We vieren de christelijke feesten en leven mee met bijzondere gebeurtenissen bij familie en bekenden. Bovendien maakt bijbelonderwijs elke dag deel uit van de aangeboden lesstof. Gods Liefde dragen we uit in de wereld om ons heen. Daarom hanteren we een open toelatingsbeleid waarbij we van ouders, die we als partners zien als het om het onderwijs van het kind gaat, verwachten dat ze onze christelijke identiteit onderschrijven en steunen.

Onze identiteit omvat dus alles wat in de school gebeurt, maar wordt ook zichtbaar in onze relatie met de samenleving. We voelen ons verbonden met de kerkgemeenschappen van de NGK Wezep en GKV Wezep, willen actief bijdragen aan acties voor bijvoorbeeld hulporganisaties en willen onze christelijke identiteit zichtbaar maken in de manier waarop wij het contact met maatschappelijke partners vormgeven.

Onze Pedagogische identiteit

Visie:

Op onze school mogen de kinderen ontdekken wat waardevol is. We willen als school de kinderen helpen om op het goede spoor te gaan. Vanuit een open sfeer van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor onze omgeving.

Dit betekent dat we elk kind zien en het waarderen zoals het is. We bieden een veilige omgeving waarin ieder kind aandacht krijgt en zich geborgen voelt. Een omgeving waarop het kind ruimte krijgt om eigen keuzes te maken, want er is niet maar één spoor. Dit vinden wij een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We bereiken dit door rust en structuur te creëren en door het hanteren van duidelijke regels.

Zo doen we dat:

Ieder kind heeft behoefte aan een veilige omgeving en heeft daar ook recht op. Op onze school werken we daar voortdurend aan. Ouders zijn hierin onze partners: Doordat we regelmatig contact onderhouden met ouders en met hen in gesprek gaan over het welzijn van hun kind kunnen we snel handelen wanneer dat nodig is. We maken gebruik van de methode “Kanjertraining” waarbij lessen en oefeningen een positieve uitwerking hebben op individuele kinderen, op de groepsvorming en op ons totale pedagogische klimaat.

Kinderen leren de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en anderen te accepteren en te waarderen. Dit vermindert de kans op pesten. Door middel van het volgsysteem Kanvas volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en samen met de observaties van de leerkracht zorgt dit ervoor dat we een kind goed in beeld hebben. Onze leerkrachten hebben veel ervaring in het omgaan met diverse gedragsproblematieken en het ondersteunen van leerlingen met zorgvragen op sociaal emotioneel gebied.

Daarin worden ze bijgestaan door de intern begeleider, door onderwijsassistenten en begeleiders van instanties buiten de school. Op de Spoorzoeker zijn we zorgzaam: we waarderen, stimuleren en corrigeren elkaar voor
een optimaal resultaat. Dat geldt voor de kinderen, de ouders, het team en allen die bij onze school betrokken zijn.

Onze Onderwijskundige identiteit

Visie:

Op de Spoorzoeker bieden we passend onderwijs aan elk kind. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons handelen af op de verschillen in leertijd, leerstofaanbod en instructie. We vinden een hoge betrokkenheid en hoge verwachtingen van de kinderen belangrijk en bieden daarom, binnen een vaste structuur, een gevarieerd lesaanbod. Daarnaast bieden we ze de ruimte om zelf de route te ontdekken. Om eigen keuzes te maken. Een eigen spoor uit te zetten.

Aan het eind van de basisschool hebben de kinderen dan voldoende tips, tools en theorie geleerd over hoe je het beste een spoor kunt volgen. En dat mogen ze dan vervolgen op het voortgezet onderwijs. Door het geheel van maatregelen waarmee we op onze school werken, om kwaliteit te leveren en te verbeteren, hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Bij dit alles vinden we het proces net zo belangrijk als het product.

Zo doen we dat:

Ieder kind is een uniek persoon met eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Wij stemmen ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind, door rekening te houden met de belemmerende factoren en door het benutten van stimulerende factoren. We werken er aan dat kinderen taakgericht, zelfstandig en gemotiveerd aan het werk zijn. Dit doen we door het geven van effectieve instructie en het zichtbaar maken van doelen.

We hanteren een jaargroepen systeem waarin we doorgaans binnen drie niveaugroepen lesgeven. Binnen iedere groep zijn er kinderen die op een eigen niveau werken en, waar nodig, begeleiding krijgen van een onderwijsassistent. Kinderen die meer aan kunnen krijgen extra uitdaging en mogen 1 keer per week deelnemen aan de Plusklas.

Binnen onze ICT mogelijkheden kunnen kinderen op eigen niveau oefenen met de leerstof. Bij het vak Wereldoriëntatie en bij de lessen Wetenschap en Techniek gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen en helpen hen om op een ontdekkende manier ervaring op te doen. Daarbij kunnen kinderen hun eigen talenten en gaven ontdekken.

We volgen onze leerlingen middels het leerlingvolgsysteem Parnassys waarbij we de cognitieve ontwikkeling goed in beeld hebben en daar waar nodig bij sturen. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kinderen volgen via het ouderportaal van het systeem. Het onderwijs op de Spoorzoeker is één grote, uitdagende speurtocht voor kinderen, ouders en leerkrachten. Niet altijd makkelijk, maar wel aantrekkelijk, spannend en leuk!