Ouders

Ouderbetrokkenheid

Op de Spoorzoeker hechten we veel waarde aan goed contact met ouders. Dat doen we door middel van digitale communicatie en persoonlijke gesprekken. We verwachten dat ouders 3x per jaar in gesprek gaan met de leerkracht van hun kind(eren) over het welbevinden en de ontwikkeling. Ouders worden daarvoor uitgenodigd via de app Parro. Als blijkt dat voor de goede ontwikkeling van het kind meer gesprekken nodig zijn dan plannen we die.

We zijn voor vragen en opmerkingen altijd bereikbaar via de schoolapp Parro of de mail.

We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leerkracht. Ouders bezoeken 3x per jaar de bijeenkomsten voor ouders en tonen respect voor de leraar. Maar ook tonen ouders belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij.

Ouderbetrokkenheid gebeurt voor een groot deel dus ook thuis. 

Oudercommissie

Veel ouders ondersteunen de school bij tal van activiteiten. We maken dankbaar gebruik van de diensten van een goed georganiseerde en gedreven oudercommissie. Zij neemt de coördinatie en organisatie van allerlei werkzaamheden en activiteiten voor haar rekening. Vindt u het leuk om deel te nemen aan deze commissie? Laat het weten via de mail info.spoorzoeker@ijsselrijk.nl

MR

De Spoorzoeker heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een personeelsvertegenwoordiging. Binnen deze raad worden belangrijke zaken die de school aangaan besproken. De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur bij het nemen van beslissingen. Juf Corien de Bruijne is voorzitter van de MR

Voor sommige te nemen besluiten geldt dat de MR instemmingbevoegdheid heeft. U vindt een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden van de MR in onze schoolgids.

Verkeersouders

De verkeersveiligheid van onze kinderen is een verantwoordelijkheid van elke ouder! Een tweetal ouders richt de aandacht specifiek op de veiligheid voor kinderen en ouders van en naar school. Zij nemen deel aan het halfjaarlijkse overleg plaats met de verkeersouders van de andere basisscholen in Wezep/Hattemerbroek en de gemeente en politie.
Deze ouders helpen ons met het organiseren van het verkeersexamen in groep 7 en met jaarlijkse activiteiten t.b.v. verkeersveiligheid.

Enkele voorbeelden :

  • Jaarlijks het “Dode hoek project” met ondersteuning van een vrachtwagen en chauffeur. T
  • Tweejaarlijks het project “Streetwise” van de ANWB.
  • Soms haken we in op speciale acties van Veilig Verkeer Nederland.

Gebedsgroep

Eén keer per maand komt een aantal ouders bij elkaar om voor onze school te bidden. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of te luisteren. De data staan op de jaarkalender.

Activiteiten voor en door ouders

Wij kunnen natuurlijk niet zonder de hulp van ouders.

De activiteiten waarbij ouders welkom zijn nemen we jaarlijks op in de schoolkalender. Voor activiteiten waarbij we hulp van (groot)ouders kunnen gebruiken doen we een bericht in de ouderapp Parro.