Team

Instroomgroep :  Juf Henrike en juf Marjan

Groep 1:  Juf Renny en juf Frida

Groep 2:  Juf Marjon

Groep 3:  Juf Anja en juf Anita

Groep 4:  Juf Gerrie

Groep 5:  Juf Geesselien en juf Annelies

Groep 5/6:  Juf Sarah

Groep 6:  Juf Marit en juf Evalien

Groep 7:  Juf Barbara en juf Stephanie

Groep 7/8:  Meester Bertram

Groep 8:  Juf Corien, juf Hélène

Plusklassen: 
Juf Corien en juf Henrike

Onderwijsassistenten:
Juf Annemarie, juf Marjan, juf Hendrikje, Juf Henrianne, meester Roy, juf Wietske, juf Rianne, juf Marit en juf Esther

Administratie:  Hendrikje Houtman

Intern Begeleider:  Jacqueline Arkema

Directeur:  Martin Tempelman