Team

Groep 1:  Juf Renny en juf Frida

Groep 1A: Juf Christy-Anne

Groep 2:  Juf Marjon

Groep 3:  Juf Anja en juf Anita

Groep 4:  Juf Sarah

Groep 4/5:  Juf Gerrie

Groep 5:  Juf Geesselien en juf Paulien

Groep 6:  Juf Marit en juf Annelies

Groep 6/7:  Juf Hélène en juf Evalien 

Groep 7:  Meester Bertram

Groep 8:  Juf Corien, juf Barbara en juf Stephanie

Plusklassen: 
Juf Corien en juf Henrike

Onderwijsassistenten:
Juf Annemarie, Juf Marjan, juf Hendrikje, Juf Henrianne, Meester Roy, en juf Esther

Administratie:  Hendrikje Houtman

Intern Begeleider:  Jacqueline Arkema

Directeur:  Anneke Fikse